SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Disse ”Salgs- og leveringsbetingelser” gælder for alle køb fra Conxion A/S, CVR-nr. 40 65 23 96, e-mail: , tlf.: +45 55 77 75 90 (herefter “Conxion”). Forbrugere kan ikke handle hos Conxion, medmindre der indgås særskilt aftale herom.


1. Bestilling, ordrebekræftelse og annullering

1.1 En kunde kan afgive bestilling på varer, som fremsendes til Conxion pr. e-mail til eller afgives pr. telefon på +45 55 77 75 90.
1.2 Conxion er ikke forpligtet til at acceptere bestillinger og forbeholder sig ret til at annullere eller afvise sådanne. Der er først indgået en bindende aftale med Conxion om levering af varer, når kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. Dette gælder uanset evt. mundtlige eller skriftlige tilbud fra Conxion. Evt. uoverensstemmelser i en ordrebekræftelse skal meddeles skrift- ligt til Conxion inden 3 dage.

1.3 Hvis et produkt er bestilt med logo, fremsendes en korrektur med forslag til logoplacering til kundens godkendelse. Kunden er forpligtet til at godkende og/eller kommentere korrekturen senest 2 hverdage efter modtagelse. Hvis kunden ikke godkender korrekturen, er der risiko for, at leveringstid, pris og evt. andre ordredetaljer oplyst på ordrebekræftelse ikke kan overholdes.

1.4 Kunden og Conxion kan hver især annullere en bestilling, indtil korrekturen er godkendt eller fristen for godkendelse er udløbet.

1.5 Conxion forbeholder sig retten til 10% over- eller underlevering.


2. Betalingsbetingelser og ejendomsforbehold

2.1 Betaling skal ske senest 8 dage efter levering, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

2.2 Såfremt en faktura betales efter sidste rettidige betalingsdato ifølge fakturaen, påløber der 2 % i rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato. Ved udsendelse af betalingspåmindelse opkræves et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykkerskrivelse, dog maksimalt 3 rykkergebyrer.

2.3 Conxion bevarer ejendomsretten til varer leveret i henhold til disse Salgs- og leveringsbetingelser, indtil fuld betaling er modtaget.


3. Priser

3.1 Prisen på kundens bestilling fremgår af ordrebekræftelsen og er i DKK ekskl. moms, med mindre andet fremgår.

3.2 Levering/fragtomkostninger vil blive tillagt prisen. Levering/fragtomkostninger vil være oplyst på ordrebekræftelsen.


4. Levering

4.1 Levering i Danmark sker Ex Works (Incoterms 2010) til kunden på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt og sted. Såfremt levering sker senest 7 dage efter nævnte tidspunkt, anses levering for rettidig, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4.2 Levering til EU-lande kan kun ske, såfremt Conxion arrangerer fragten.

4.3 Levering til lande udenfor EU sker Ex Works (Incoterms 2010).


5. Mangler og reklamation

5.1 Såfremt de leverede varer ikke svarer til de af Conxion opgivne specifikationer eller ikke er af sædvanlig kvalitet, skal følgende være gældende:

5.2 Det påhviler kunden – straks og senest 8 dage efter modtagelsen – skriftligt at meddele Conxion sådanne fejl og mangler ved det leverede, som kunden har eller burde have konstateret på tids- punktet for levering. Ved levering har kunden almindelig undersøgelsespligt af varerne.

5.3 Såfremt kunden har eller burde have opdaget manglen, og ikke har reklameret som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.

5.4 Conxion er berettiget – men ikke forpligtet – til at levere en ny fejlfri vare eller foretage afhjælpning i det omfang, at dette er muligt. Købers eneste misligholdelsesbeføjelse er ophævelse af handlen og krav om tilbagebetaling af evt. betalt beløb, såfremt manglen er væsentlig. I modsat fald kan kunden alene kræve et forholdsmæssigt afslag i købsprisen.

5.5 I det omfang der er tale om særskilt producerede varer, herunder produkter, som er blevet fremstillet efter kundens specifikationer, kan kunden ikke kræve afhjælpning. Uanset dette vil Conxion til enhver tid tilbyde afhjælpning, såfremt dette er muligt og hensigtsmæssigt efter Conxions vurdering.


6. Ansvarsbegrænsning

6.1 Conxion er ikke ansvarlig for kundens tab, herunder ethvert direkte eller indirekte tab fx driftstab, manglende avance, nedsat drift eller lignende. Dette gælder uanset om en vare er forsinket og/eller mangelfuld.

6.2 Conxion’s erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til ordrens værdi.

6.3 Uanset ovennævnte er Conxion ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede varer i det omfang, at sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Hvis Conxion måtte blive pålagt et ansvar for produktskade i forhold til tredjemand, er kunden forpligtet til at skadesløsholde Conxion for det ansvar, som Conxion måtte blive pålagt, og som er videregående end Conxions ansvar efter førnævnte bestemmelse.


7. Persondata

7.1 Conxion videregiver ikke kundens e-mailadresse(r) eller anden personlig information til tredje- mand, medmindre dette sker til brug for opfyldelse af ordren eller i øvrigt er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.


8. Force Majeure

8.1 I alle force majeure-lignende forhold som Conxion ikke har indflydelse på, så som storm, natur- katastrofer, krig og uroligheder, strejke, arbejdskonflikter mv., er Conxion berettiget til at ud- skyde leverancen. Såfremt Conxion vil påberåbe sig nærværende bestemmelse, skal kunden uden unødigt ophold underrettes herom.


9. Lovvalg og værneting

9.1 Alle aftaler og handler, som er omfattet af disse Salgs- og leveringsbetingelser, er underlagt dansk ret, dog finder CISG (Den Internationale Købelov) ikke anvendelse.

9.2 Enhver tvist, som måtte opstå, skal afgøres af retten i den retskreds, hvor Conxion har hjemsted.


10. Ændringer

10.1 Conxion kan uden forudgående varsel ændre disse Salgs- og leveringsbetingelser.